Gebruiksvoorwaarden TopoCloud

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de diensten TopoCloud en TodoCloud van SWSH B.V. (hierna: TopoCloud) door gebruikers. Toegang tot en gebruik van TopoCloud betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

Doelstelling
Via de online omgeving van TopoCloud stellen wij organisaties in staat om volgens de PDCA Cyclus aan een jaarplan, jaarverslag en meerjarenplan te bouwen. Daarnaast is er ruimte om beleidsstukken van de organisatie in TopoCloud te plaatsen zodat deze stukken ook geborgd kunnen worden. De omgeving is niet bedoeld voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, gegevens over medewerkers, klanten of leerlingen.

Toegang
Voor de gebruikerstoegang is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze omgeving mag alleen volgens deze gebruikersvoorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) het platform ontzegd worden.

Privacy
Voor TopoCloud is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt TopoCloud volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw NAW-gegevens, alsmede uw email adres worden enkel gebruikt om u optimaal te kunnen laten werken in TopoCloud.
Bij het uitvoeren van enquêtes houdt de onderneming zich aan de gedragscode voor onderzoek & statistiek.
Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen.

Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan TopoCloud te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze gebruikersvoorwaarden zijn.
Handelingen die niet zijn toegestaan, zijn in ieder geval:

  • Spamming;
  • Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal;
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers;
  • Het plaatsen van content die in strijd is met enige wet- en regelgeving, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden, daaronder mede verstaan het uitwisselen en/of openbaar maken van bedrijfsgevoelige gegevens;
  • Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen – naar het vrije oordeel van TopoCloud – onmiddellijk van de omgeving worden verwijderd. Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons een mail sturen naar support@topocloud.com

Informatie op de omgeving
TopoCloud is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. TopoCloud voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de omgeving.
Intellectuele eigendomsrechten
Deze applicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van TopoCloud. De Content op deze applicatie wordt eveneens beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van TopoCloud of derden. Dit betekent dat onder andere merken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van TopoCloud herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website het eigendom zijn van TopoCloud.
U mag de Content slechts gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht en na verkregen schriftelijke toestemming van TopoCloud. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van TopoCloud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TopoCloud is verboden.

Aansprakelijkheid
TopoCloud is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de applicatie van TopoCloud en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Netiquette en internetcriminaliteit
TopoCloud spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. TopoCloud verkeert echter in de technische onmogelijkheid om informatie verspreid via haar applicatie te controleren en haar taak betreft niet het controleren en/of het regelen van de wijze waarop haar gebruikers of derden haar diensten invullen of gebruiken.
TopoCloud verbindt zich ertoe haar gebruikers een aanvaardbaar gedrag op het internet op te leggen en heeft daartoe onder andere deze gebruiksvoorwaarden opgesteld.

Cookies
TopoCloud maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker.
De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de site van TopoCloud optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. 

Algemeen
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen TopoCloud en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden
TopoCloud behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.
TopoCloud behoudt zich het recht voor om bijdragen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden te verwijderen. TopoCloud heeft het recht om op ieder moment en zonder verdere aankondiging een persoonlijk account tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: support@topocloud.com